Algemene Voorwaarden

 1. Toepasselijkheid:

De Verspil-mij-Niet-website (hierna: Website) en de daarop geboden diensten worden ter beschikking gesteld door Lidl Nederland Gmbh (hierna: Lidl). Op het gebruik van de Website zijn deze algemene voorwaarden van toepassing die de dienstverlening van Lidl aan haar gebruikers beheersen.

 1. Dienstverlening:
  • Lidl stelt voor consumenten op de Website een platform ter beschikking waarop informatie rondom het reduceren van voedselverspilling tijdens het kopen, koken en bewaren wordt verstrekt en door gebruikers kan worden uitgewisseld. Daarnaast geeft de Website informatie over wat Lidl doet om voedselverspilling te reduceren.
  • De content op deze Website is gemaakt door Lidl in samenwerking met Voedingscentrum, tenzij anders aangegeven.
 1. Intellectuele eigendomsrecht
  • Alle intellectuele eigendomsrechten waaronder mede begrepen, doch niet uitsluitend, de auteursrechten, berusten bij Lidl, diens licentiegevers of toeleveranciers.
  • Informatie die door huidige en voormalige gebruikers van de Websites op de Websites is geplaatst, kan door Lidl te allen tijde worden gebruikt, zowel in het kader van de activiteiten van Lidl als voor andere huidige of toekomstige activiteiten.
  • Het is niet toegestaan om zonder toestemming van Lidl een of meer gedeelte(n) van de Website te kopiëren of te verspreiden, waaronder maar niet beperkt gegevens van Lidl en/of gebruikers.
  • Lidl behoudt zich te allen tijde het recht voor om informatie of materiaal zonder opgave van reden of waarschuwing vooraf van de Websites te verwijderen en gebruikers die deze informatie hebben geplaatst de toegang tot de Websites te ontzeggen.
 1. Aansprakelijkheid
  • Lidl is in geen geval aansprakelijk voor directe of indirecte schade toegebracht aan gebruikers van de Website die voortvloeit uit mogelijke onjuistheden of onvolledigheden in de informatie en/of de reacties op de Website.
  • Lidl is in geen geval aansprakelijk voor directe of indirecte schade toegebracht aan gebruikers van de Website die is ontstaan ten gevolge van verzending van virussen en/of andere onregelmatigheden in de elektronische communicatie met de gebruiker. Lidl is evenmin aansprakelijk voor het niet bereikbaar zijn van de internetserver, netwerk-, computer hardware- of softwarestoringen. Het elektronisch verkeer tussen de Website en de gebruiker geschiedt voor eigen rekening en risico van de gebruiker. Bovenstaande beperkingen van aansprakelijkheid gelden onverminderd voor door Lidl ingeschakeld hulppersoneel en door Lidl ingeschakelde derde toeleveranciers en/of fabrikanten.
  • Lidl is in geen enkel geval aansprakelijk voor schending van intellectuele eigendomsrechten die door gebruikers van de Website zijn begaan.
 1. Algemeen
  • Lidl behoudt zich het recht voor materiaal en/of reacties die door gebruikers op de Website worden geplaatst zonder nadere aankondiging te verwijderen of aan te passen.
  • Lidl behoudt zich het recht voor om de Website op ieder moment, zonder aankondiging vooraf en zonder opgave van reden, af te breken, te beëindigen of tussentijds (eenzijdig) wijzigingen door te voeren in de (toegang tot) de Website, dit naar wens en keuze van Lidl.
  • Indien één of meer bepalingen uit deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.
  • Indien de algemene voorwaarden niet in bepaalde situaties voorzien, behoudt de directie van Lidl zich het recht voor om naar eigen inzicht een beslissing te nemen waaraan de gebruiker zich dienen te houden.
  • Geschillen met gebruikers zullen naar Nederlands recht worden behandeld en voorgelegd aan de daartoe bevoegde Rechtbank Midden-Nederland.
  • Typ- en drukfouten op deze Website zijn voorbehouden.
  • Voor alle vragen, klachten en/of opmerkingen met betrekking tot deze Website kunt u een mail sturen naar contact@lidl.nl.